banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header10.JPG header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg
Bestuur Apr
1

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering & brainstormsessie

Nieuws afbeelding Beste leden,

De ALV vergadering van 11 april willen we als bestuur verzetten naar woensdag 17 april.  

Al enige tijd is de vereniging bezig met de aanbesteding en financiering vernieuwing van de kunstgrasmat op veld 2.  
Deze week zijn we positief verrast met de mededeling dat de aannemer nog deze maand kan beginnen. Dat betekent wel dat alles in een stroomversnelling komt. Uw hulp en mening is daarbij belangrijk!
Graag willen tijdens de ALV op 17 april het voorstel en financiële lening door de 'stichting kunstgrasvelden' inbrengen voor stemming.

Agenda Algemene ledenvergadering -- Datum: woensdag 17 april 2019
Tijd: inloop 19:00 uur – start 19:30 uur
Locatie: Clubhuis

1. Opening ( voorzitter Remy Heuver)
2. Mededelingen van en ingekomen stukken bij het bestuur (secretaris Monique Beekman)
3. Ter goedkeuring: Notulen ALV d.d. 28 november 2018  (secretaris Monique Beekman)

4. Financiën (penningmeester David Prommersberger)
a. Stand van zaken seizoen 2018-2019
b. Toelichting concept begroting seizoen 2019-2020

5. Vaststelling begroting en contributie (stemming)
a. Voorstel tot goedkeuring periodieke contributieverhoging
b. Voorstel tot goedkeuring lening ‘stichting kunstgrasvelden’ inzake vernieuwing kunstgrasmat veld 2.

6. Stand van zaken:  
a. Accommodatiecommissie
b. Technische commissie
c. Barcommissie
d. Sponsorcommissie
e. Jeugdcommissie

7. Brainstormsessie: Focusonderwerpen (2019-2020).  
a. Clubhuis van de toekomst
b. Differentiatie hockeyaanbod

8. Samenstelling bestuur:  organogram en rooster aftreden (mededeling)
a. Aftreden en benoeming bestuursleden (stemming):
   Benoeming voorzitter technische commissie: Matthijs Keijzer
b. Werving nieuwe bestuursleden & Commissieleden

9. Rondvraag
10. Afsluiting
Bijlage