1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Gedrag & Veiligheid

THCC De Kromhouters wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier, in een veilig (sport) klimaat, kan hockeyen. Daar moeten we samen aan werken!


Hier vind je alle informatie waarmee wij binnen onze vereniging gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aanpakken.


Omgangsregels en gedragsregels

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. De omgangsregels en huisregels van 'THCC De Kromhouters' zijn vastgelegd in een document waar onze normen en waarden als THCC de Kromhouters verder zijn uitgewerkt voor iedereen die bij de club betrokken is. 


In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld die gericht zijn op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (ook wel begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond.

De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Het uitgangspunt zijn de gedragscodes van NOC*NSF en de sportbonden. Deze zijn bindend voor elke sportclub.

Door lid te zijn van de vereniging ‘THCC De Kromhouters’ en daarmee de bond (KNHB) onderschrijf je de gedragsregels die vastgelegd zijn in het document Gedragsregels Begeleiders in de sport Kromhouters 


De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Voor alle vertrouwelijke zaken waarmee ouders, vrijwilligers, leden worstelen en die ze niet met direct betrokkenen kunnen bespreken is bij THCC De Kromhouters een vertrouwenspersoon aanwezig.  


Je kunt er terecht met vragen voordat er problemen zijn, advies inwinnen en overleg plegen. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen en voor van alle leeftijden. Daarnaast zorgt de vertrouwenspersoon voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, kan ze informatie bieden over verschillende onderwerpen of de club helpen bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken tijdens trainers-, coachavonden of teambijeenkomsten. 


Contactgegevens THCC De Kromhouters vertrouwenspersoon:
Miemke Keijzer-Rijksen - [email protected]

De stappen die genomen worden na een melding bij de VCP staan beschreven in het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving aangaande Grensoverschrijdend Gedrag


Beleid Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Als club nemen wij de veiligheid van onze leden en/of deelnemers aan (club)activiteiten serieus. Het VOG beleid is een van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers te verkleinen. 

Een VOG geldt ook wel als bewijs van goed gedrag en geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen. 

Als vereniging 'THCC De Kromhouters' vragen wij van iedereen die in zijn of haar 'functie' in aanraking kan komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, een VOG aan te vragen en te overleggen.  

Een VOG vraag je als volgt aan:

1. Stuur een mail naar [email protected] met
- in de titel: je functie op de club (bv trainer J6E1 of coach MB2)
in het bericht: je naam en voorletters zoals op je paspoort (bv. J.K.T. Jansse)
2. De secretaris van de club vraagt kosteloos de VOG aan bij het ministerie van Justitie
3. Je ontvangt een mail van "Justis” om de aanvraag te bevestigen middels DigiD 
4. Na ca 4 dagen ontvang je (om privacy redenen) de VOG per post op je huisadres
5. Lever deze originele VOG in bij het Secretariaat. De brievenbus hangt in het clubhuis (links van de bar).  

Tucht
De tuchtcommissie adviseert het bestuur over situaties waarbij leden van 'THCC De Kromhouters' zich individueel of als groep, op of buiten de club, (vermeend) hebben misdragen. Wat betekent: gedrag in strijd met de statuten en/of reglementen van de KNHB en/of van onze eigen hockeyclub. Daarnaast kan de tuchtcommissie adviseren over situaties van (vermeend) wangedrag door mensen die zich op het terrein van 'THCC De Kromhouters' bevinden ook als ze geen lid zijn van de club. De tuchtcommissie krijgt zaken toegestuurd van het bestuur (bijv. klacht van andere clubs), notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten van 1 team of een individuele speler. 

Iedereen, lid of geen lid, kan een klacht indienen bij de tuchtcommissie wanneer bovenstaande situaties zich voordoen. 

Contactgegevens THCC De Kromhouters tuchtcommissie:
Mirjam Schellens - [email protected]

Wangedrag en de procedure gele en rode kaarten
THCC De Kromhouters heeft sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan, maar helaas krijgen ook spelers van onze club wel eens een gele en soms zelfs een rode kaart van de scheidsrechter. Dat kan een keer gebeuren, maar uitgangspunt is natuurlijk helemaal geen kaarten. Mocht er toch een gele of rode kaart volgen, dan zijn de kosten voor de speler. 

Vanaf seizoen 2021-2022 berekent de KNHB voor iedere gele kaart een bedrag van 15 euro aan (administratie-)kosten en bij een rode kaart 50 euro.

De (administratie-)kosten die wij aan de KNHB moeten betalen worden rechtstreeks doorbelast aan de speler die de kaart heeft gekregen. Dit geldt voor alle jeugd- en seniorenleden.

Meer informatie over het proces rondom gele- en rode kaarten vind je uitgelegd in het document Stappenplan gele en rode kaarten. 
Op de website van de KNHB vind je nog meer informatie. Ook over wangedrag voor- of na de wedstrijd.

Documenten: