1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Algemene Ledenvergadering -- ALV

woensdag 20 november 2019   |   19:00 - 23:00   |   In het Clubhuis
Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de ALV van THCC De Kromhouters op woensdag 20 november a.s.

Save the date
Jij bent er toch ook bij?Jouw mening is waardevol en deze horen wij graag.

Locatie & tijd
In het clubhuis:
- 19.00 uur inloop
- 19.30 uur start ALV

Het verslag van de ALV van april 2019 is te vinden achter de inlog.
Tevens zijn daar ook de PowerPoint sheets van april 2019 te vinden.

Agenda ALV

1.   Opening

2.   Mededelingen van en ingekomen stukken bij het bestuur

3.   Ter goedkeuring: Notulen ALV  april 2019 (notulen doorlopen)
4.   Ter informatie: Jaarverslag bestuur en commissies

5. Ter informatie: beknopte jaarverslagen Stichting Kunstgrasvelden en Stichting Hockey Promotie  Midden Betuwe

6.   Financiën:
a.    Behandeling jaarrekening 2018-2019 THCC de Kromhouters , inclusief begroting 2019-2020
b.    Verslag Kascommissie
c.    Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur
d.    Benoeming kascommissie voor dit seizoen
    

7.  Samenstelling bestuur
a.    Ter informatie: organogram
b.    Aftreden en benoeming bestuursleden
        Aftredend en herkiesbaar Voorzitter  Remy Heuver
                  
d.   Openstaande vacatures commissies
    

8.   Doelen en Plannen seizoen 2019-2020
•    THCC De Kromhouters
    
9.   Huldigen Jubilarissen

10.   Rondvraag

11.   Sluiting