1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Selectieprotocol

Selectie beleid THCC De Kromhouters
Elk hockeyseizoen zullen alle teams opnieuw worden samengesteld dan wel geselecteerd. Dit document omschrijft dit proces.

Doel
Een zo helder, transparant en consistent mogelijk samenstel-/selectiebeleid wat aansluit bij de visie en missie van de vereniging

Visie Vereniging
THCC De Kromhouters geeft leden en vrijwilligers de ruimte om zichzelf en anderen maximaal te ontwikkelen als hockeyer en als lid van onze maatschappij. THCC De Kromhouters inspireert en daagt haar leden uit deel uit te maken van de vereniging en actief bij te dragen aan de club van en voor de leden. Daartoe creëert THCC de Kromhouters een veilige en betrokken omgeving waarin respect, verantwoordelijkheid, gastvrijheid, ambitie, plezier en sportiviteit de geaccepteerde waarden zijn.
Gezelligheid en plezier zijn belangrijke pijlers voor THCC De Kromhouters. Leden voelen zich er thuis, op hun gemak en gewaardeerd.

Missie Vereniging
Bij THCC De Kromhouters wordt een omgeving gecreëerd waarin iedereen geïnspireerd en uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen, op hockey-technisch en/of op organisatorisch gebied. Structuur, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheden zijn de basis voor succes. THCC De Kromhouters richt zich daarom op een veilige leeromgeving waarbinnen iedereen zich kan ontwikkelen. Deze ambitie wordt gerealiseerd met inzet van professionals en vrijwilligers binnen een transparante en toegankelijke organisatie, ondersteund door kwalitatief hoogstaande faciliteiten.

Hoofd criteria samenstel-/selectiebeleid
KNHB: peildatum is de leeftijd op1 oktober (Procedure KNHB)
o    Hockeyschool: jonger dan 6 jaar
o    F-Jeugd:    6 of 7 jaar
o    E-Jeugd:    8 of 9 jaar
o    D-Jeugd:    10 of 11 jaar
o    C-Jeugd:    12 of 13 jaar
o    B-Jeugd:    14 of 15 jaar
o    A-Jeugd:    16 of 17 jaar
o    Senioren:    18 tot 35 jaar
o    Veteranen:    ouder dan 35 jaar
o    Veteranen L:    ouder dan 50 jaar

•    Streven naar maximaal 14 spelers/speelsters per team bij de Jeugd

Dispensatie op grond van:
o    Medische en/of sociaal-emotionele beweegredenen
o    Ontbreken van een passend team in een bepaalde categorie
Omschreven beleid volgens Technisch Beleidsplan; hoofdstuk 8
 
Samenstellen D-,E- en F-Jeugd
Bij het samenstellen van teams in deze categorieën is de meetlat van prestatie van ondergeschikt belang en zijn de sociale factoren van doorslaggevend belang. Hier wordt onder meer gekeken naar vriendschapsrelaties, gevaar voor sociaal isolement of demografische redenen. Voor alle duidelijkheid: resultaten c.q. prestaties zijn in deze categorieën helemaal niet in beeld als wegingsfactor. THCC De Kromhouters volgt het standpunt dat kinderen van de basisschool een gelijke kans van ontwikkeling verdienen. Binnen dit kader kan ieder individu zichzelf ontwikkelen. Het betreft hier F-Jeugd en E- Jeugd.

Actief samenstellen van teams houdt in dat kinderen met vergelijkbare hockeykwaliteiten en (mogelijk) talent bij elkaar gezet kunnen worden in één team om de persoonlijke groei niet te belemmeren. Dit noemen we actief samenstellen, oftewel samenstellen op basis van inzet van kwaliteit en talent. Het actief samenstellen start vanaf het moment dat een kind naar de D-Jeugd gaat. E-teams zullen niet gelijk samengesteld doorstromen naar de D-jeugd

Zowel het samenstellen als het actief samenstellen gaat in overleg met het Technisch Kader, de trainers en de coaches/teambegeleiders. Het Technisch Kader is uiteindelijk bepalend, de Technisch Commissie is eindverantwoordelijk.

Hoewel ‘garanties’ hierbij niet kunnen worden gegeven, zal de Technische Commissie bij voldoende breedte-teams proberen om vrienden/vriendinnen zoveel mogelijk bij elkaar in een team te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen kunnen spelers/speelsters (na een aankondiging in een e-mail vanuit de Technische Commissie) per kerende e-mail en binnen de daarin genoemde termijn aangeven bij wie ze in het nieuwe seizoen graag een team zouden willen. Hierbij kan een eerste en tweede voorkeur worden opgegeven. Wederzijds opgegeven voorkeuren zullen hierbij indien mogelijk met voorrang toegekend worden. Door deze aanpak is het mogelijk dat spelers/speelsters in het aankomende seizoen in een lager team terecht komen vanwege de opgegeven voorkeur om met een vriend/vriendin samen in een team te spelen.

Ouders/begeleiders worden vooraf op de hoogte gesteld bij ingrijpende beslissingen (bijv. eerder doorschuiven naar een hogere categorie dan op basis van de peildatum-leeftijd normaal gesproken van toepassing zou zijn, compleet ander team, botsende karakters uit elkaar halen e.d.). De communicatie geschied door de desbetreffende voorzitter van de Technische Commissie.

Toetsing van de teamsamenstellingen vindt plaats door:
•    Technisch Kader
•    Trainers
•    Coaches/Teambegeleiders

De wens is om van alle direct betrokken minimaal twee beoordelingen te ontvangen; medio december en medio april gedurende het lopende seizoen. Hiervoor gebruiken we binnen THCC De Kromhouters de THEO Team App. Het Technisch Kader beoordeelt gedurende het gehele jaar.

Data   
•    December: eerste beoordeling december
•    April: tweede beoordeling april
•    April: E-mail ‘vrienden/vriendinnen-teams’ mail (indien van toepassing)
•    Mei: voorlopige vaststelling teams
•    Juni: definitieve vaststelling teams
•    3de zondag juni:  uiterlijke Communicatie teamsamenstellingen
 
Selecteren Junioren (A-,B- en C-Jeugd)
Vanaf de C-categorie leren de spelers stap voor stap keuzes te maken (c.q.eigen verantwoordelijkheid nemen) en welke inzet van hen verlangd wordt om wellicht de top te bereiken. Dit betekent dat er selecties gaan plaatsvinden waarbij duidelijk wordt in welk team een speler het meest op zijn/haar plek is, om zo optimaal mogelijk en met zoveel mogelijk spelplezier te kunnen functioneren binnen een team.

Niet alle categorieën hebben voldoende kinderen om daadwerkelijk te kunnen selecteren. Actief Samenstellen is dan de beste optie. Dit is vooral bij de jongenslijn van toepassing.
Selecteren betekent dat de eerste teams naar sterkte worden ingedeeld. Deze indeling vindt plaats op basis van selectiecriteria, zoals omschreven in het Technisch Beleidsplan waarbij gekeken wordt naar de onderdelen:

•    Technisch
•    Tactisch
•    Fysiek
•    Breed motorische vaardigheden
•    Mentaal (inzet, aanwezigheid)
•    Sociale vaardighedenBovengenoemde selectiecriteria worden lopende het seizoen per speler beoordeeld door:
•    Technisch kader
•    Trainers
•    Coaches/Teambegeleiders

De wens is om van alle direct betrokkenen minimaal twee beoordelingen te ontvangen; medio december en medio april gedurende het lopende seizoen. Hiervoor gebruiken we binnen THCC De Kromhouters de THEO Team App.

Hoewel ‘garanties’ hierbij niet kunnen worden gegeven, zal de Technische Commissie bij voldoende breedte-teams proberen om vrienden/vriendinnen zoveel mogelijk bij elkaar in een team te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen kunnen spelers/speelsters (na een aankondiging in een e-mail vanuit de Technische Commissie) per kerende e-mail en binnen de daarin genoemde termijn aangeven bij wie ze in het nieuwe seizoen graag een team zouden willen. Hierbij kan een eerste en tweede voorkeur worden opgegeven. Wederzijds opgegeven voorkeuren zullen hierbij indien mogelijk met voorrang toegekend worden. Door deze aanpak is het mogelijk dat spelers/speelsters in het aankomende seizoen in een lager team terecht komen vanwege de opgegeven voorkeur om met een vriend/vriendin samen in een team te spelen.

In juni (dus na afloop van de competitie) zijn de selectietrainingen voor het volgende seizoen. Deze selectietrainingen zijn eigenlijk de toetsing van de bevindingen die opgedaan zijn in het lopende seizoen. Aan de hand van de verzamelde beoordelingen wordt de definitieve selectie bepaald door de hoofdtrainer(s) van het betreffende team in samenwerking met de Technische Commissie. De vereniging zal zorg dragen voor minimaal twee selectietrainingen waarbij spelers de mogelijkheid hebben zichzelf te laten selecteren.

Toegang tot selectietraining
De toegang staat vrij voor leden en niet-leden die in aanmerking willen komen om het volgende seizoen in het betreffende team te spelen. De data en tijden van de trainingen zullen minimaal twee weken van te voren kenbaar gemaakt worden. Het staat de hoofdtrainer vrij om personen te weigeren of weg te sturen indien deze de training (dreigen te) verstoren.

Niet aanwezig bij selectie trainingen
Uitgangspunt is dat aanwezigheid verplicht is bij de selectietrainingen. Bij een plausibele verklaring staat het de hoofdtrainer(s) dan wel commissieleden vrij een of meerdere spelers in de selectie te plaatsen die niet hebben meegetraind tijdens de selectietrainingen, indien deze speler(s) zich volgens de hoofdtrainer al eerder hebben bewezen.

Selectie
De selectie zal uiteindelijk gemaakt worden door de hoofdtrainer(s) van het betreffende team in samenwerking met de Technische Commissie. Commissie leden waarvan familie leden mee doen met de selectie zijn niet bevoegd mee te beslissen over de indeling c.q samenstelling van het team.

Keepers
Keepers trainen mee met de selectietrainingen, in plaats van de mening van de beoordelaars wordt door de trainer contact gezocht met de keeperstrainer. Er kan gekozen worden voor extra aparte keeperstrainingen.

Spelers van buitenaf
Nieuwkomers die selectie doen voor een selectieteam, dienen een echte meerwaarde (Top 6) te hebben voor dat team. Wanneer een nieuwkomer niet goed genoeg blijkt voor een selectieteam, zal deze speler geen selectie kunnen doen voor een ander (opleidings-)team. Uitzonderingen gelden wanneer deze speler een specifieke meerwaarde heeft voor zo’n (opleidings-)team, of wanneer er al
een broers en/of zussen op de club hockeyen. Voor spelers die naar de omgeving verhuisd zijn en niet vanwege positieverbetering naar de club komen, gelden deze uitzonderingen niet, zij worden gezien als elk ander lid van de club.
Indien niet-leden mee trainen omdat zij in een selectie team willen spelen hebben zij geen verplichting om lid te worden. Op het moment dat de speler geselecteerd wordt is deze verplicht om lid te worden.

Zowel het selecteren als het actief samenstellen gaat in overleg met het Technisch Kader, de trainers en de coaches/teambegeleiders. Het Technisch Kader is uiteindelijk bepalend, de Technisch Commissie is eindverantwoordelijk.

Ouders/begeleiders worden vooraf op de hoogte gesteld bij ingrijpende beslissingen (bijv. eerder doorschuiven naar een hogere categorie dan op basis van de peildatum-leeftijd normaal gesproken van toepassing zou zijn, compleet ander team, botsende karakters uit elkaar halen e.d.). De communicatie geschied door de desbetreffende voorzitter van de Technische Commissie.

Data   
•    December: eerste beoordeling december
•    April: tweede beoordeling april
•    April: E-mail ‘vrienden/vriendinnen-teams’ mail (indien van toepassing)
•    Mei: voorlopige vaststelling teams
•    Juni: definitieve vaststelling teams
•    1ste zondag juli: uiterlijke communicatie teamsamenstellingen
 
Selecteren Senioren D1, H1, mogelijk Jong Dames, Jong Heren teams, D2 en H2
De teams worden in deze categorie geselecteerd op basis van individuele kwaliteiten. Is Dames 2, Jong Dames teams, Jong Heren teams en Heren 2 gekwalificeerd als een opleidingsteam, dan geldt dit ook voor deze teams.

De teamindeling vindt plaats op basis van selectiecriteria zoals omschreven in het Technisch Beleidsplan waarbij gekeken wordt naar de onderdelen:

•    Technisch
•    Tactisch
•    Fysiek
•    Breed motorische vaardigheden
•    Mentaal (inzet, aanwezigheid)
•    Sociale vaardigheden

Bovengenoemde selectiecriteria worden lopende het seizoen per speler beoordeeld door:
•    Technisch Kader
•    Trainers
•    aanvoerder
•    Coaches/Teambegeleiders

De wens is van alle direct betrokken minimaal twee beoordelingen te ontvangen; medio december en medio april gedurende het lopende seizoen. Hiervoor gebruiken we binnen THCC De Kromhouters de THEO Team App.

Voor en / of na de zomervakantie gaat deze selectiegroep trainen en oefenwedstrijden spelen. De coach toetst de spelers daarbij op "coachbaarheid”, "interne motivatie”, "onderlinge verhoudingen” en evenwicht in de groep (dus niet alleen maar aanvaller of verdedigers). Vóór de zomervakantie bestaat de groep uit maximaal 17 spelers. Uitgangspunt voor de definitieve selectie is een team van 15 spelers/speelsters. Uiterlijk twee weken voor de start van de voor-competitie legt de coach zijn uiteindelijke teamsamenstelling met motivering voor aan de Technische Commissie. Zo kunnen de eventuele afvallers minimaal een weekend met hun nieuwe team wedstrijden spelen en kennis maken met de groep. De Technische Commissie heeft hier het laatste woord over.

Vaststelling trainingsgroep
Dit zijn maximaal vijf tot zes spelers. Zij trainen minimaal 1x met Heren 1 / Dames 1 en zijn de eerste personen die worden opgeroepen als het team een tekort heeft. Zij spelen voor het juiste wedstrijdritme altijd in Meisjes A1/Jong Dames/Dames 2 of Jongens A1/Jong Heren/Heren 2. Het kan ook zijn dat spelers uit de trainingsgroep toegevoegd worden aan de spelersgroep en omgekeerd. Deze groep wordt vastgesteld door de desbetreffende coach; dit is vooraf afgestemd en goedgekeurd door de Technische Commissie.

Toegang tot selectietraining
De toegang staat vrij voor leden en niet-leden die in aanmerking willen komen om het volgende seizoen in het betreffende team te spelen. De data en tijden van de trainingen zullen minimaal twee
weken van te voren kenbaar gemaakt worden. Het staat de hoofdtrainer vrij om personen te weigeren of weg te sturen indien deze de training (dreigen te) verstoren.

Niet aanwezig bij selectie trainingen
Uitgangspunt is dat aanwezigheid verplicht is bij de selectietrainingen. Bij een plausibele verklaring staat het de hoofdtrainer(s) dan wel commissieleden vrij een of meerdere spelers in de selectie te plaatsen die niet hebben meegetraind tijdens de selectietrainingen, indien deze speler(s) zich volgens de hoofdtrainer al eerder hebben bewezen.

Selectie
De selectie zal uiteindelijk gemaakt worden door de hoofdtrainer(s) van het betreffende team in samenwerking met de Technische Commissie. Commissie leden waarvan familie leden mee doen met de selectie zijn niet bevoegd mee te beslissen over de indeling c.q samenstelling van het team.

Spelers van buitenaf
Nieuwkomers die selectie doen voor een selectieteam, dienen een echte meerwaarde (Top 6) te hebben voor dat team. Wanneer een nieuwkomer niet goed genoeg blijkt voor een selectieteam, zal deze speler geen selectie kunnen doen voor een ander (opleidings-)team. Uitzonderingen gelden
wanneer deze speler een specifieke meerwaarde heeft voor zo’n (opleidings-)team, of wanneer er al een broers en/of zussen op de club hockeyen. Voor spelers die naar de omgeving verhuisd zijn en niet vanwege positieverbetering naar de club komen, gelden deze uitzonderingen niet, zij worden gezien als elk ander lid van de club.
Indien niet leden mee trainen omdat zij in een selectie team willen spelen hebben zij geen verplichting om lid te worden. Op het moment dat de speler geselecteerd wordt is deze verplicht om lid te worden.

De communicatie aan de teamleden geschied door de desbetreffende coach; dit is vooraf afgestemd en goedgekeurd door de Technische Commissie

Data   
•    December: eerste beoordeling december
•    April: tweede beoordeling april
•    Juni/juli/augustus: selectietrainingen/wedstrijden
•    Juli: vaststelling 17 spelers voorlopige selectie
•    Augustus: definitieve vaststelling teams
•    3de zondag augustus: uiterlijke communicatie teamsamenstellingen
 
Actief Samenstellen Senioren (overige teams)
Alle overige senioren teams worden in samenspraak met de Teamleden, Aanvoerders, Coaches en Technische Commissie actief samengesteld. De Technische Commissie heeft hier het laatste woord over.

Het actief samenstellen van de teams vindt plaats op basis van selectiecriteria, zoals omschreven in het Technisch Beleidsplan waarbij gekeken wordt naar de onderdelen:

•    Technisch
•    Tactisch
•    Fysiek
•    Mentaal (inzet, aanwezigheid)
•    Sociale vaardigheden

De communicatie aan de teamleden geschied door de Voorzitter Senioren binnen de Technische Commissie

Data       
•    April: voorlopige vaststelling teams
•    Juni: definitieve vaststelling teams
•    1ste zondag juli: uiterlijke communicatie teamsamenstellingen
 
Technische Commissie
•    Matthijs Keijzer; Bestuurslid Hoofd Technische Zaken
•    Leander van Wissen; Voorzitter Senioren
•    Marcel Stolk; Voorzitter Junioren A- en B-lijn
•    Marjolein van den Broek- van der Elst; Voorzitter Junioren C- en D-lijn
•    Marion Rijksen; Voorzitter Jongste Jeugd

Technisch Kader
•    Justin van Wissen
•    Suzanne van Rooijen
•    Jan Visser
•    Patrick van de Giesen
•    Christian Cavallet
•    Misha van Oostveen
•    Paul Weers
•    Pia de Wolf

Opgesteld: 13-4-2021
Versie: 1.2
Auteur: M.J. Keijzer

Onderliggende documenten
•    THCC De Kromhouters: Technisch Beleidsplan 2014-2018
•    KNHB: Procedure Leeftijdscategorieën en Peildata
•    KNHB: Dispensatie Regeling
•    KNHB.nl