1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Selectieprotocol

Selectie beleid THCC De Kromhouters
Elk hockeyseizoen zullen alle teams opnieuw worden samengesteld dan wel geselecteerd. Dit document omschrijft dit proces.

Doel
Een zo helder, transparant en consistent mogelijk samenstel-/selectiebeleid wat aansluit bij de visie en missie van de vereniging

Visie Vereniging
THCC De Kromhouters geeft leden en vrijwilligers de ruimte om zichzelf en anderen maximaal te ontwikkelen als hockeyer en als lid van onze maatschappij. THCC De Kromhouters inspireert en daagt haar leden uit deel uit te maken van de vereniging en actief bij te dragen aan de club van en voor de leden. Daartoe creëert THCC de Kromhouters een veilige en betrokken omgeving waarin respect, verantwoordelijkheid, gastvrijheid, ambitie, plezier en sportiviteit de geaccepteerde waarden zijn.
Gezelligheid en plezier zijn belangrijke pijlers voor THCC De Kromhouters. Leden voelen zich er thuis, op hun gemak en gewaardeerd.

Missie Vereniging
Bij THCC De Kromhouters wordt een omgeving gecreëerd waarin iedereen geïnspireerd en uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen, op hockey-technisch en/of op organisatorisch gebied. Structuur, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheden zijn de basis voor succes. THCC De Kromhouters richt zich daarom op een veilige leeromgeving waarbinnen iedereen zich kan ontwikkelen. Deze ambitie wordt gerealiseerd met inzet van professionals en vrijwilligers binnen een transparante en toegankelijke organisatie, ondersteund door kwalitatief hoogstaande faciliteiten.

Hoofd criteria samenstel-/selectiebeleid
KNHB: peildatum is de leeftijd op1 oktober (Procedure KNHB)
o    Hockeyschool (O6): jonger dan 6 jaar
o    O8:                           6 of 7 jaar
o    O9:                           7 jaar
o    O10:                         8 of 9 jaar
o    O12:                        10 of 11 jaar
o    O14:                        12 of 13 jaar
o    O16:                        14 of 15 jaar
o    O18:                        16 of 17 jaar
o    Senioren:                 18 tot 30 jaar
o    30+:                         ouder dan 30 jaar
o    45+:                         ouder dan 45jaar

• Streven naar maximaal 14 spelers/speelsters per team bij de Jeugd
• Dispensatie kan door de Technische Commissie van de vereniging in uitzonderlijke gevallen
bij de KNHB worden aangevraagd (hetgeen overigens geen garantie is op toestemming van de
KNHB) op grond van:
    o Medische en/of sociaal-emotionele beweegredenen
    o Ontbreken van een passend team in een bepaalde categorie
• Omschreven beleid deels volgens Technisch Beleidsplan; hoofdstuk 8

 
Samenstellen O8, O9, O10 en O12 (F, E & D-Jeugd)
Bij het samenstellen van teams in deze categorieën is de meetlat van prestatie van ondergeschikt belang en zijn de sociale factoren van doorslaggevend belang. Hier wordt onder meer gekeken naar vriendschapsrelaties, gevaar voor sociaal isolement of demografische redenen. Voor alle duidelijkheid: resultaten c.q. prestaties zijn in deze categorieën helemaal niet in beeld als wegingsfactor. THCC De Kromhouters volgt het standpunt dat kinderen van de basisschool een gelijke kans van ontwikkeling verdienen. Binnen dit kader kan ieder individu zichzelf ontwikkelen. Het betreft hier de categorieën die voorheen F-Jeugd en E- Jeugd werden genoemd.

Actief samenstellen van teams houdt in dat kinderen met vergelijkbare hockeykwaliteiten en
(mogelijk) talent om de persoonlijke groei niet te belemmeren bij elkaar in één team gezet kunnen
worden. Dit noemen we actief samenstellen, oftewel samenstellen op basis van inzet van kwaliteit en
talent. Het actief samenstellen start vanaf het moment dat een kind naar de D-Jeugd gaat. Voor D1
betekent dit dat de ‘besten’ en meest getalenteerde tweedejaars spelers – van dat moment c.q. die
periode – bij elkaar in een team komen. Het team kan eventueel aangevuld worden met zeer
getalenteerde eerstejaars, die anders in hun ontwikkeling geremd worden. De overige teams in de Dcategorie zullen gelijkwaardig samengesteld worden. E-teams zullen niet gelijk samengesteld
doorstromen naar de D-Jeugd.

Zowel het samenstellen als het actief samenstellen gaat in overleg met het Technisch Kader, de trainers en de coaches/teambegeleiders. Het Technisch Kader is uiteindelijk bepalend, de Technisch Commissie is eindverantwoordelijk.

Hoewel ‘garanties’ hierbij niet kunnen worden gegeven, zal de Technische Commissie bij voldoende breedte-teams proberen om vrienden/vriendinnen zoveel mogelijk bij elkaar in een team te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen kunnen spelers/speelsters (na een aankondiging in een e-mail vanuit de Technische Commissie) per kerende e-mail en binnen de daarin genoemde termijn aangeven bij wie ze in het nieuwe seizoen graag een team zouden willen. Hierbij kan een eerste en tweede voorkeur worden opgegeven. Wederzijds opgegeven voorkeuren zullen hierbij indien mogelijk met voorrang toegekend worden. Door deze aanpak is het mogelijk dat spelers/speelsters in het aankomende seizoen in een lager team terecht komen vanwege de opgegeven voorkeur om met een vriend/vriendin samen in een team te spelen.

Ouders/begeleiders worden vooraf op de hoogte gesteld bij ingrijpende beslissingen (bijv. eerder doorschuiven naar een hogere categorie dan op basis van de peildatum-leeftijd normaal gesproken van toepassing zou zijn, compleet ander team, botsende karakters uit elkaar halen e.d.). De communicatie geschiedt door de desbetreffende lijn-voorzitter van de Technische Commissie.

Toetsing van de teamsamenstellingen voor publicatie vindt plaats door:
•    Technisch Kader
•    Trainers
•    Coaches/Teambegeleiders

De wens is om van alle direct betrokken minimaal twee beoordelingen te ontvangen; medio december en medio april gedurende het lopende seizoen. Hiervoor gebruiken we binnen THCC De Kromhouters de LisaApp. Het Technisch Kader beoordeelt gedurende het gehele jaar.

Data   
• Oktober:          Eerste beoordeling door Coach/Teambegeleider
• Maart:              Tweede beoordeling door Coach/Teambegeleider
• Maart:              E-mail opgeven ‘vrienden/vriendinnen-teams’ (indien van toepassing)
• April:               Beoordelingstrainingen (maximaal twee trainingen per team)
• April:               Gesprek Coach/Teammanager/Lijn-voorzitter
• April:               Voorlopige samenstelling teams
• Mei:                 Definitieve vaststelling teams
• 4de week mei   Uiterlijke communicatie/publicatie teamsamenstellingen
• Juni:                 Trainingen met je nieuwe team na beëindiging lopende competitie


 
Selecteren O14, O16 en O18 (C-, B- & A-Jeugd)
Vanaf de C-categorie leren de spelers stap voor stap keuzes te maken (c.q.eigen verantwoordelijkheid nemen) en welke inzet van hen verlangd wordt om wellicht de top te bereiken. Dit betekent dat er selecties gaan plaatsvinden waarbij duidelijk wordt in welk team een speler het meest op zijn/haar plek is, om zo optimaal mogelijk en met zoveel mogelijk spelplezier te kunnen functioneren binnen een team.

Niet alle categorieën hebben voldoende kinderen om daadwerkelijk te kunnen selecteren. Actief Samenstellen is dan de beste optie. Dit is vooral bij de jongenslijn van toepassing.
Selecteren betekent dat de eerste teams naar sterkte worden ingedeeld. Deze indeling vindt plaats op basis van selectiecriteria, zoals omschreven in het Technisch Beleidsplan waarbij gekeken wordt naar de onderdelen:

•    Technisch
•    Tactisch
•    Fysiek
•    Breed motorische vaardigheden
•    Mentaal (inzet, aanwezigheid)
•    Sociale vaardighedenBovengenoemde selectiecriteria worden lopende het seizoen per speler beoordeeld door:
•    Technisch kader
•    Trainers
•    Coaches/Teambegeleiders

De wens is om van alle direct betrokkenen minimaal twee beoordelingen te ontvangen; medio oktober
en medio maart gedurende het lopende seizoen. Hiervoor gebruiken we binnen THCC De
Kromhouters de Lisa App. Het Technisch Kader beoordeelt de leden gedurende het gehele jaar.

Hoewel ‘garanties’ hierbij niet kunnen worden gegeven, zal de Technische Commissie bij voldoende breedte-teams proberen om vrienden/vriendinnen zoveel mogelijk bij elkaar in een team te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen kunnen spelers/speelsters (na een aankondiging in een e-mail vanuit de Technische Commissie) per kerende e-mail en binnen de daarin genoemde termijn aangeven bij wie ze in het nieuwe seizoen graag een team zouden willen. Hierbij kan een eerste en tweede voorkeur worden opgegeven. Wederzijds opgegeven voorkeuren zullen hierbij indien mogelijk met voorrang toegekend worden. Door deze aanpak is het mogelijk dat spelers/speelsters in het aankomende seizoen in een lager team terecht komen vanwege de opgegeven voorkeur om met een vriend/vriendin samen in een team te spelen.

In april zijn er beoordelingstrainingen voor het volgende seizoen. Deze beoordelingstrainingen zijn
eigenlijk de toetsing van de bevindingen die opgedaan zijn in het lopende seizoen. Aan de hand van de
verzamelde beoordelingen wordt de definitieve selectie bepaald door het Technisch Kader, de
desbetreffende trainer in samenwerking met de Technische Commissie. De vereniging zal zorg dragen
voor minimaal twee beoordelingstrainingen

Toegang tot beoordelingstraining:
De toegang staat vrij voor leden en niet-leden die in aanmerking willen komen om het volgende
seizoen in het betreffende selectie team te spelen. De data en tijden van de beoordelingstrainingen
zullen minimaal twee weken van te voren kenbaar gemaakt worden. En vinden plaats tijdens de
reguliere training van het team. Het staat de hoofdtrainer vrij om personen te weigeren of weg te
sturen indien deze de training (dreigen te) verstoren.

Niet aanwezig bij beoordelingstrainingen:
Uitgangspunt is dat aanwezigheid verplicht is bij de beoordelingstrainingen. Bij een plausibele
verklaring staat het de hoofdtrainer(s) dan wel commissieleden vrij een of meerdere spelers in de
selectie te plaatsen die niet hebben meegetraind tijdens de beoordelingstrainingen, indien deze
speler(s) zich volgens de hoofdtrainer al eerder hebben bewezen.

Selectie:
De selectie zal uiteindelijk gemaakt worden door het Technisch Kader en de desbetreffende trainer in samenwerking met de Technische Commissie. Commissie leden waarvan familie leden mee doen met de selectie zijn niet bevoegd mee te beslissen over de indeling c.q samenstelling van het team.

Keepers:
Keepers trainen mee met de beoordelingstrainingen, in plaats van de mening van de beoordelaars wordt door de trainer contact gezocht met de keeperstrainer. Er kan gekozen worden voor extra aparte keeperstrainingen

Spelers van buitenaf:
Nieuwkomers die mee willen doen met de beoordelingstraining, dienen een echte meerwaarde (‘Top
6’) te hebben voor dat team. Uitzonderingen gelden wanneer deze speler een specifieke meerwaarde
heeft voor zo’n team, wanneer er door een tekort aan spelers op dit niveau ruimte is in het team of
wanneer er al een broer(s) en/of zus(sen) op de club hockeyen. Voor spelers die naar de omgeving van
Tiel verhuisd zijn en niet vanwege positieverbetering naar de club komen, gelden deze uitzonderingen
niet. Zij worden gezien als elk ander lid van de club.
Indien niet-leden mee trainen omdat zij in een selectie team willen spelen hebben zij geen verplichting
om lid te worden. Op het moment dat de speler geselecteerd wordt is deze verplicht om lid te worden.

Zowel het selecteren als het actief samenstellen gaat in overleg met het Technisch Kader, de trainers
en de Coaches/Teambegeleiders. Het Technisch Kader is uiteindelijk bepalend, de Technisch
Commissie is eindverantwoordelijk.

Ouders/begeleiders worden vooraf op de hoogte gesteld bij ingrijpende beslissingen (bijv. eerder
doorschuiven naar een hogere categorie dan op basis van de peildatum-leeftijd normaal gesproken van
toepassing zou zijn, compleet ander team, botsende karakters uit elkaar halen e.d.). De communicatie
naar de ouders/begeleiders geschiedt door de desbetreffende lijn-voorzitter van de Technische
Commissie

Data   
• Oktober:           Eerste beoordeling door Coach/Teambegeleider
• Maart:              Tweede beoordeling door Coach/Teambegeleider
• Maart:               E-mail opgeven ‘vrienden/vriendinnen-teams’ (indien van toepassing)
• April:                Beoordelingstrainingen (twee trainingen per team)
• April:                Gesprek Coach/Teammanager/Lijn-voorzitter
• April:                Voorlopige samenstelling teams
• Mei:                   Definitieve vaststelling teams
• 4de week mei    Uiterlijke communicatie/publicatie teamsamenstellingen
• Juni:                  Trainingen met je nieuwe team na beëindiging lopende competitie
 
Selecteren Senioren
(D1, H1, mogelijk Jong Dames-, Jong Heren teams, D2 en H2)
De teams worden in deze categorie geselecteerd op basis van individuele kwaliteiten. Is Dames 2, Jong
Damesteams, Jong Herenteams en Heren 2 gekwalificeerd als een opleidingsteam, dan geldt dit ook
voor deze teams

De teamindeling vindt plaats op basis van selectiecriteria zoals omschreven in het Technisch Beleidsplan waarbij gekeken wordt naar de onderdelen:

•    Technisch
•    Tactisch
•    Fysiek
•    Breed motorische vaardigheden
•    Mentaal (inzet, aanwezigheid)
•    Sociale vaardigheden

Bovengenoemde selectiecriteria worden lopende het seizoen per speler beoordeeld door:
•    Technisch Kader
•    Trainers
•    aanvoerder
•    Coaches/Teambegeleiders

De wens is van alle direct betrokken minimaal twee beoordelingen te ontvangen; medio oktober en
medio maart gedurende het lopende seizoen. Hiervoor gebruiken we binnen THCC De Kromhouters
de Lisa App.

Voor en / of na de zomervakantie gaat deze selectiegroep trainen en oefenwedstrijden spelen. De
coach toetst de spelers daarbij op "coachbaarheid”, "interne motivatie”, "onderlinge verhoudingen” en
evenwicht in het team (dus niet alleen maar aanvaller of verdedigers in het team). Vóór de
zomervakantie bestaat de groep uit maximaal 17 spelers/speelsters. Uitgangspunt voor de definitieve
selectie is een team van 15 spelers/speelsters. Uiterlijk twee weken vóór de start van de voorcompetitie
legt de coach zijn uiteindelijke teamsamenstelling met motivering voor aan de Technische Commissie.
Zo kunnen de eventuele afvallers minimaal een weekend met hun nieuwe team wedstrijden spelen en
kennis maken met de groep. De Technische Commissie heeft hier het laatste woord over.

Vaststelling trainingsgroep:
Dit wordt bepaald door de trainer/coach in samenspraak met zijn staf. Zij trainen minimaal 1x met
Heren 1 / Dames 1 en zijn de eerste personen die worden opgeroepen als het team een tekort heeft. Zij
spelen voor het juiste wedstrijdritme altijd in Meisjes A1 / Jong Dames / Dames 2 of Jongens A1 /
Jong Heren / Heren 2. Het kan ook zijn dat spelers uit de trainingsgroep toegevoegd worden aan de
spelersgroep en omgekeerd. Deze groep wordt vastgesteld door de desbetreffende coach; dit is vooraf
afgestemd en goedgekeurd door de Technische Commissie

Toegang tot selectietraining:
De toegang staat vrij voor leden en niet-leden die in aanmerking willen komen om het volgende
seizoen in het betreffende team te spelen. De data en tijden van de trainingen zullen minimaal twee
Selectiebeleid THCC De Kromhouters 2023
weken van te voren kenbaar gemaakt worden. Het staat de hoofdtrainer vrij om personen te weigeren
of weg te sturen indien deze de training (dreigen te) verstoren.

Niet aanwezig bij selectietrainingen:
Uitgangspunt is dat aanwezigheid verplicht is bij de selectietrainingen. Bij een plausibele verklaring
staat het de hoofdtrainer(s) dan wel commissieleden vrij één of meerdere spelers in de selectie te
plaatsen die niet hebben meegetraind tijdens de selectietrainingen, indien deze speler(s) zich volgens
de hoofdtrainer al eerder hebben bewezen.

Selectie:
De selectie zal uiteindelijk gemaakt worden door de hoofdtrainer(s) van het betreffende team in
samenwerking met de Technische Commissie. Commissieleden waarvan familie leden mee doen met
de selectie zijn niet bevoegd mee te beslissen over de indeling c.q. samenstelling van het team.

Spelers van buitenaf:
Nieuwkomers die selectie doen voor een selectieteam, dienen een echte meerwaarde (‘Top 6’) te hebben voor dat team. Uitzonderingen gelden wanneer deze speler een specifieke meerwaarde heeft voor zo’n (opleidings-)team-, wanneer er door een tekort aan spelers op dit niveau ruimte is in het team of wanneer er al een broer(s) en/of zus(sen) op de club hockeyen. Voor spelers die naar de omgeving van Tiel verhuisd zijn en niet vanwege positieverbetering naar de club komen, gelden deze uitzonderingen niet; zij worden gezien als elk ander lid van de club. Indien niet-leden mee trainen omdat zij in een selectie team willen spelen hebben zij geen verplichting om lid te worden. Op het moment dat de speler geselecteerd wordt is deze verplicht om lid te worden.

De communicatie aan de teamleden geschiedt door de desbetreffende coach; dit is vooraf afgestemd en goedgekeurd door de Technische Commissie.

Data   
• Oktober:                   Eerste beoordeling
• Februari:                  Gesprek met het team door de lijn-voorzitter en bestuurslid
• Maart:                      Tweede beoordeling
• April:                        Bepaling doorstromers uit de Jeugd door lijnvoorzitters
• Juni/juli/augustus     Selectietrainingen/wedstrijden
• Juli                           Vaststelling 17 spelers voorlopige selectie
• Augustus:                 Definitieve vaststelling teams
• 3de week augustus   Uiterlijke communicatie/publicatie teamsamenstellinge
 
Actief Samenstellen Senioren (overige teams)
Alle overige senioren teams worden in samenspraak met de Teamleden, Aanvoerders, Coaches en
Technische Commissie actief samengesteld. De Technische Commissie heeft hier het laatste woord
over.

Het actief samenstellen van de teams vindt plaats op basis van selectiecriteria, zoals omschreven in het
Technisch Beleidsplan, waarbij gekeken wordt naar de onderdelen:

• Technisch
• Tactisch
• Fysiek
• Mentaal (inzet, aanwezigheid)
• Sociale vaardigheden

De communicatie aan de teamleden geschiedt door de Voorzitter Senioren binnen de Technische
Commissie

Data:
• Maart:               Gesprek met het team door de lijn-voorzitter
• April:                Bepaling doorstromers uit de Jeugd door lijn-voorzitters
• April:                Voorlopige vaststelling teams
• Mei:                  Definitieve vaststelling teams
• 4de week mei   Uiterlijke communicatie/Publicatie teamsamenstellinge
 
Technische Commissie:
• Matthijs Keijzer; Bestuurslid Hoofd Technische Zaken
• Leander van Wissen; Voorzitter Senioren
• Marcel Stolk; Voorzitter Junioren A- en B-lijn
• Marjolein van den Broek- van der Elst; Voorzitter Junioren C- en D-lijn
• Suzanne van Rooijen; Voorzitter Jongste Jeugd

Technisch Kader:
• Justin van Wissen
• Suzanne van Rooijen
• Christian Cavallet
• Misha van Oostveen
• Paul Weers
• Marieke Pitlo
• Eva van Geelen
• Pieter Kerstiens

Opgesteld: 19-1-2023
Versie: 1.3
Auteur: M.J. Keijzer

Onderliggende documenten:
• THCC De Kromhouters: Technisch Beleidsplan 2014-2018
• KNHB: Procedure Leeftijdscategorieën en Peildata
• KNHB: Dispensatie Regeling
• KNHB.n